February 16, 2021

ประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021

การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021 […]