เกี่ยวกับเรา (ABOUT US)

เป้าหมาย

www.iaid.in.th & IAID Application

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมการเกษตร
ของประเทศ พร้อมทั้งลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับ “เกษตรกร”

ข้อมูลทำเนียบผู้ประกอบการด้านการเกษตร
0 ราย
ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ เน้นพืชเศรษฐกิจ หรือพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
0 ราย
ครอบคลุม ต้นน้ำ

กลางน้ำและปลายน้ำ

ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

ข้อมูลเชิงวิชาการ

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตร

  • บทความเทคนิคหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร
  • บทความกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในรูปแบบกิจกรรม

ทำเนียบผู้ประกอบการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อตอบสนอง ต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่ม
เครือข่ายเครื่องจักรกล ยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง
ได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 18 บริษัทเข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

ติดต่อเรา (contact)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

MY PHONE

CONTACT ME VIA E-MAIL

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง