ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
2 กุมภาพันธ์ 2021
ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
9 เมษายน 2021

การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ Smart Agro–Machinery Contest 2021

ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  ปีงบประมาณ 2564

จัดโดย  : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ร่วมกับ  : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและปัญญาประดิษฐ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กติกาสำหรับกลุ่มใหญ่

การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ
Smart Agro–Machinery Contest 2021 https://tinyurl.com/1556hpbl
จำนวนทีม 130 ทีม (วิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม OTOP)  https://tinyurl.com/257hkwe5
download ตัวอย่าง Proposal https://tinyurl.com/49hkxlxx
ทุกทีม ทยอยส่ง Proposal และ CLIP แนะนำทีม ตั้งแต่ 15-28 ก.พ. 64

Comments are closed.