September 3, 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง (Cassava Tree Harvester) มันสำปะหลังเป็นพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย […]