June 18, 2020

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]