August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่ (Application of unmanned automatic […]
August 7, 2020

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application of low altitude imaging system for GIS Application Mapping)

การประยุกต์ใช้ระบบถ่ายภาพมุมสูงในการทำ GIS Application Mapping (Application […]
August 7, 2020

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสวนเกษตรหลังบ้าน (Applied robotic technology to inhouse farm)

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในสวนเกษตรหลังบ้าน (Applied robotic technology to […]