September 1, 2020

ปรับพื้นที่นาจุดเริ่มต้นเกษตรแม่นยำ

ปรับพื้นที่นาจุดเริ่มต้นเกษตรแม่นยำ Land leveling หมายถึง การปรับระดับดินหรือปรับพื้นที่ที่มีลักษณะ […]