August 7, 2020

การใช้งานเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศในงานเกษตรกรรม

การใช้งานเซ็นเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์อากาศในงานเกษตรกรรม (Humidity sensor application in […]
August 7, 2020

การปรับพื้นที่ (Land leveling) เพื่อการเกษตรกรรม

การปรับพื้นที่ (Land leveling) เพื่อการเกษตรกรรม Land […]