September 1, 2020

วิศวกรรมกับการป้องกันและแก้ปัญหาดินดาน

วิศวกรรมกับการป้องกันและแก้ปัญหาดินดาน ดินดานตามความหมายของกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบ […]