September 3, 2020

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย (Multispectral imaging technology in […]