February 2, 2021

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการกลุ่ม OTOP หรือวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ […]