ผู้ประกอบการที่ Success Cases ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร ภายใต้โครงการ 3.1-1 การส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดำเนินงานโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายนามผู้ประกอบการที่ Success Cases จำนวน 6 ราย และรายละเอียดดังนี้

NameSizeHits
NameSizeHits
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเอ็นพี โฟรเซ่นฟู้ด274.0 KiB238
4. บริษัท บินดีอะกริเทค จำกัด401.4 KiB151
1. บริษัท อัศวินแมชชีนเนอรี่ จำกัด408.5 KiB240
5. บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด468.5 KiB106
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรกรวิศวกรรมแอนด์โลจิสติกส์488.1 KiB123
6. บริษัท ภูเครือ จำกัด598.7 KiB92

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทางด้านการบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (จำนวน 40 ราย) โดยกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรของเกษตรกร ในรูปแบบดิจิทัลแพลทฟอร์มผ่านโทรศัพท์มือถือ (IAID Application) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยมีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการเกษตรให้เกษตรกรได้ใช้บริการได้แบบครบวงจร เช่น การเตรียมแปลง การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูป นอกจากการบริการเครื่องจักและเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรแล้ว ภายในแอพพลิเคชั่นยังมีข่าวสาร เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ วางแผนการผลิต ลดต้นทุน ลดปัญหาทางด้านแรงงาน เพิ่มผลผลิต ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรได้

จากการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการและบูรณาการพันธมิตรทางธุรกิจ ควบคู่กับการให้ความรู้ ทั้งเรื่องการตลาด การสร้างแบรนด์ การประชาสัมพันธ์กิจการบนโลกออนไลน์ เป็นต้น รวมถึงจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่กับผู้ให้บริการจำนวน 4 พื้นที่ ซึ่งครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และหญ้าเนเปียร์  ตลอดจนการจัดทำบทความด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ให้บริการ มีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้คัดเลือกตามวัตถุประสงค์โครงการฯ จนได้ผู้เข้าร่วมในปี 2564 จำนวน 40 ราย ทำให้เกิดผู้ให้บริการบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม หรือ IAID Application จำนวน 104 ราย โดยมีสินค้าและบริการ 400 รายการ