September 3, 2020

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ (An autonomous intelligent robot […]
September 3, 2020

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Precision Fertilizer in Sugarcane […]
September 3, 2020

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยในการทำการเกษตรแต่ละครั้งนั้นจะต้องอาศัยการเตรียมดินทุกครั้งก่อนที่จะทำการปลูกพืช ทั้งพืชไร่ […]
September 3, 2020

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย (Multispectral imaging technology in […]
September 3, 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง (Cassava Tree Harvester) มันสำปะหลังเป็นพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย […]
September 3, 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ (Pesticide Sprayer Using Remote […]
September 3, 2020

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่ (Drone applications in new […]
August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว

การประยุกต์ใช้รถฉีดพ่นยากำจัดแมลงบนยอดมะพร้าว (Application of the crane […]
August 13, 2020

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่

การประยุกต์ใช้รถแทรกเตอร์อัตโนมัติไร้คนขับในไร่อ้อยสมัยใหม่ (Application of unmanned automatic […]