September 2, 2020

การให้สารชีวภัณฑ์ทางใบสำหรับสวนมังคุด

การให้สารชีวภัณฑ์ทางใบสำหรับสวนมังคุด   มังคุดเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทย เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมชมชอบของผุ้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เมืองร้อน […]
September 2, 2020

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย!

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย! Posted […]
September 2, 2020

เครื่องสางใบอ้อย

เครื่องสางใบอ้อย เครื่องสางใบอ้อย สามารถสางใบอ้อยได้เต็มประสิทธิภาพด้วยชุดโรลเลอร์ จำนวน 4 […]
September 2, 2020

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)   […]
September 2, 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้ […]
September 2, 2020

เครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer)

เครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer)   เครื่องฉีดพ่น […]
September 2, 2020

คลัสเตอร์เครื่องมือในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย

คลัสเตอร์เครื่องมือในการพัฒนาเกษตรกรรมไทย   ศาสตราจารย์ Michael E.Porter […]
September 2, 2020

แพลตฟอร์มออนไลน์กลไกการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

แพลตฟอร์มออนไลน์กลไกการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร   นโยบาย Thailand 4.0 […]
September 1, 2020

วิศวกรรมกับการป้องกันและแก้ปัญหาดินดาน

วิศวกรรมกับการป้องกันและแก้ปัญหาดินดาน ดินดานตามความหมายของกรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวแน่นทึบ หรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบ […]