September 3, 2020

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ

หุ่นยนต์สำหรับตรวจวัดและปรับสภาพดินอัตโนมัติ (An autonomous intelligent robot […]
September 3, 2020

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ

เครื่องใส่ปุ๋ยแบบแม่นยำในไร่อ้อยโดยเทคนิคการประมวลผลภาพ (Precision Fertilizer in Sugarcane […]
September 3, 2020

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ

ล้อคัดท้ายผานไถกึ่งอัตโนมัติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการทำการเกษตรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยในการทำการเกษตรแต่ละครั้งนั้นจะต้องอาศัยการเตรียมดินทุกครั้งก่อนที่จะทำการปลูกพืช ทั้งพืชไร่ […]
September 3, 2020

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายเชิงพื้นที่ด้วยกล้องมัลติสเปคตรัมสำหรับบริการจัดการปลูกไร่อ้อย (Multispectral imaging technology in […]
September 3, 2020

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง

รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง (Cassava Tree Harvester) มันสำปะหลังเป็นพืชที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย […]
September 3, 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ (Pesticide Sprayer Using Remote […]
September 3, 2020

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่

การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่ (Drone applications in new […]
September 2, 2020

การให้สารชีวภัณฑ์ทางใบสำหรับสวนมังคุด

การให้สารชีวภัณฑ์ทางใบสำหรับสวนมังคุด   มังคุดเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่เจริญเติบโตและให้ผลผลิตได้ดีในประเทศไทย เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อย เป็นที่นิยมชมชอบของผุ้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจนได้รับนามว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เมืองร้อน […]
September 2, 2020

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย!

‘เก้าไร่’ STARTUP เรียกโดรนมาฉีดพ่นพืช อัพคุณภาพผลผลิตให้เกษตรกรไทย! Posted […]