คุณจำรัส อินทร์เผือก ผู้จัดการวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ จังหวัดลพบุรี
2 กันยายน 2021
คุณกฤษณา คำหวาน เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี
2 กันยายน 2021

นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ

คุณมัลลิกา กว๊ะ

“โครงการนี้มีบทบาทสำคัญกับพี่น้องเกษตกรในยุคใหม่ตอนนี้ เนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่เข้ามาสู่ชุมชนเกษตกร และเกษตกรเราในพื้นที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีบางอย่าง หรือเคยได้รับบ้างแล้วแต่อาจจะยังมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่เพียงพอ ก็ขอบคุณโครงการนี้มากที่ทำให้เกษตกรได้มีความรู็และความเข้าใจเรื่องในการนำเทคโนโลยีต่างๆไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพิ้นที่”

ขอขอบคุณกองพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มาให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องเกษตกรนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

Comments are closed.