คุณธาวัน อุทัยเจริญพงษ์ บริษัท บินดี อะกริเทค จำกัด
2 กันยายน 2021
โดรนเพื่อการเกษตรเครื่องมือยกระดับประสิทธิภาพการผลิตข้าวสำหรับเกษตรยุคใหม่
2 กันยายน 2021

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์

“สำหรับภาพรวมของโครงการนี้คิดว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตกรที่ทำให้เกษตกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลได้ทันท่วงทีได้ทันเวลา ซึ่งทำให้เกษตกรสามารถลดต้นทุนในการรอคอยเครื่องจักรกลที่จะเข้ามาใช้ในแปรงของตัวเองได้ ทำให้เกษตกรสามารถวางแผนในการทำงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้นด้วย และในส่วนของผู้ประกอบการเองก็จะมีฐานของลูกค้าที่กว้างขึ้น มีในเรื่องของการบริการให้ลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึงอีกด้วย”

ขอขอบคุณกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ทำโครงการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับวงการเกษตรของประเทศไทย

Comments are closed.