คุณมัลลิกา กว๊ะ นักวิชาการส่งเสริมเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
2 กันยายน 2021
คุณโทณิวัฒน์ พันวงศ์ บริษัทไฮเออร์เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 กันยายน 2021

เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี

คุณกฤษณา คำหวาน

“ในเขตอำเภอเมืองของเรา ซึ่งทุกปีคนที่ปลูกข้าวโพดจะมีผลกระทบแล้ง ถ้าโครงการนี้เข้ามาสามารถทำให้เกษตกรเปิดหูเปิดตารับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ และคาดว่านี่คือทางรอดของเราอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ผลผลิตของเกษตกรสูงขึ้น มีความเสี่ยงในเรื่องของผลผลิตน้อยลง การทำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นการนำรองของจุดแรกของจังหวัดลพบุรี หากเราทำสำเร็จ เราสามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตกรรายอื่น ตำบลอื่นอาจจะรวมไปถึงอำเภออื่นๆได้อีก นับว่าเป็นประโยชน์มากสำหรับโครงการนี้”

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกองพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ให้โอกาสเกษตกรอำเภอเมือง นิคมสร้างตนเองแห่งนี้ได้ทดลองร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเราจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ในการทำการเกษตร

Comments are closed.