ข่าวจาก : siamrath.com กสอ.-มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังสานช่องทางออนไลน์ ดันธุรกิจเกษตรช่วงโควิด-19
21 มิถุนายน 2021
ข่าวจาก : thainewsvision.com “กสอ.” จับมือ “มทร.ธัญบุรี” เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และรับการ Upskill / Reskill ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19
22 มิถุนายน 2021

ข่าวจาก : AtHearNews ชูใช้เครื่องจักร-เทคโนโลยี พัฒนา“เกษตรวิถีใหม่”

ข่าวจาก : AtHearNews  ลิงก์ : www.facebook.com/312592942736950/posts/780815159248057/?d=n

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้รับความไว้วางใจให้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาทและพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ในการให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม รวมถึงให้บริการวิชาการหรือนวัตกรรม แก่ภาคประกอบการเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ชุมชนและสังคม สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และด้วยความรู้จากคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับความเข้มแข็งในภาคการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย จะสามารถทำให้เกิดแนวคิด เกิดการพัฒนาธุรกิจ รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรของประเทศไทยในท้ายที่สุด

ด้าน นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวเสริมว่า กสอ. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี จัดกิจกรรมเปิดตัวกิจกรรมพัฒนาธุรกิจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ด้านการบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งหมดทั่วประเทศ กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย คือ
1.พัฒนารูปแบบการให้บริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพ
2.เชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตร
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

ได้นำ IAiD Application มาร่วมพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนี้ด้วย ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการกองกลาง มทร.ธัญบุรี ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยผู้ให้บริการเครื่องจักรเครื่องมือทางเกษตรจะสามารถเพิ่มช่องทางขาย การให้บริการ และเป็นการยกระดับเกษตรกรได้ใช้กลไกออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ควบคุมการใช้ต้นทุนได้ และจะเป็นรูปแบบการเกษตรในวิถีใหม่อีกด้วย โดยผู้สนใจบริการเครื่องจักรและเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบครบวงจร.

Comments are closed.