การใช้หุ่นยนต์โดรนสำหรับการเพาะปลูกข้าวในเกษตรยุคใหม่
3 กันยายน 2020
รถตัดท่อนมันสัปปะหลัง
3 กันยายน 2020

รถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ (Pesticide Sprayer Using Remote Controlled Vehicle)

การปลูกพืชให้ได้ผลผลิตสูงสุดจะต้องมีการดูรักษาเป็นอย่างดีถึงจะประสบความสำเร็จให้ผลิตผลตามเป้าหมายของเกษตรกร ซึ่งสิ่งที่ต้องพึงระวังมากที่สุดคือศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็น วัชพืช สัตว์ แมลง โรคพืช และ อื่นๆ ศัตรูพืชที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นตัวแปรที่สำคัญสำหรับผลผลิตและต้นทุนการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรจำนวนมากที่ต้องขาดทุนหรือล้มกิจการของเจ้าธุรกิจที่ต้องสบปัญหาจากศัตรูพืช ดังนั้นจึงมีการใช้สารไม่ว่าจะเป็นน้ำยาชีวภาพ หรือแม้กระทั่งสารเคมีเข้ามากำจัดหรือควบคุมศัตรูพืชเพื่อจะเพิ่มผลผลิต

สมัยก่อนได้มีการพ่นสารกำจัดด้วยแรงมนุษย์เดินพ่นตามพื้นที่เพาะปลูก จนถึงโลกในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจะทำให้การดำรงชีวิตของเกษตรกรเปลี่ยนไป งานหลายประเภทที่อาศัยแรงงานคนและสัตว์ในอดีต บัดนี้ได้ถูกแทนที่โดยเครื่องจักรกลหรือช่วยผ่อนแรงให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง เกษตรกรยุคนี้จึงหันมาให้ความสนใจต่อวัสดุและอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถพ่นยาหรือเครื่องพ่นยา นับได้ว่าเป็นเครื่องมือทุ่นแรงที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่ง สำหรับการเกษตรแผนใหม่เพราะสามารถทำงานได้รวดเร็วและสะดวกในทุกสภาพพื้นที่นอกจากจะใช้พ่นยาเพื่อปราบศัตรูพืช แล้วยังสามารถลดสารกำจัดศัครูพืชในการฉีดพ่นยาแต่ละครั้ง
แต่การใช้รถพ่นยายังคงต้องใช้แรงงานของเกษตรกรในการบังคับเดินหน้าและบังคับเลี้ยวทำให้เกษตรกรเหนื่อยล้าและใช้แรงงานอยู่ต้องในการทำงาน ซึ่งสำคัญที่สุคคือเกษตรกรจะมีโอกาสสัมผัสกับสารที่ใช้ได้โดยง่ายซึ่งจะเกิดอันตรายกับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ดังนั้นงานวิจัยนี้จะมีการพัฒนาทำให้ทุ่นแรงเกษตรกรมากยิ่งขึ้นด้วยการทำรถพ่นยาแบบบังคับวิทยุ โดยที่เกษตรกรอยู่ในที่ร่มและบังคับไปตามที่เกษตรกรต้องการ และเกษตรกรจะมีโอกาสสัมผัสกับสารน้อยสามารถทำงานได้ทั้งเด็ก หนุ่มสาว คนแก่ และนอกเหนือไปกว่านั้นคือ ใช้ต้นกำลังที่มีขนาดเล็กจึงทำให้ต้นทุนการผลผลิตต่ำ

หลักการทำงานของการออกแบบและสร้างรถเครื่องยนต์เล็กพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุนั้นจะถูกสร้างขึ้นลักษณะเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องต้นกำลังจากเครื่องยนต์เล็กขนาดไม่เกิน 20 แรงม้าเป็นต้นกำลังโดยจะมีระบบเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ ถอยหลังหนึ่งเกียร์ ซึ่งตัวรถจะต้องมีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ที่ใช้ จะบังคับเดินหน้า ถอยหลัง ดัวยการบังคับวิทยุเคลื่อนที่ระยะไกลไร้สาย และ รวมไปถึงการบังคับเลี้ยวด้วยเช่นกัน ส่วนที่ 2 ชุดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ซึ่งจะควบคุม ปั๊มเป็นต้นกำลังในการฉีดพ่นสาร


การออกแบบและสร้างรถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ ได้สร้างขึ้นเพื่อลดการเกิดอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นสารเคมี เนื่องจากการฉีดพ่นสารเคมีโดยใช้คนนั้นมีความเสี่ยงและอันตรายต่อผู้ฉีด ทางคณะผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบ ประกอบด้วย รีโมทควบคุม ชุดรับสัญญาณ ชุดควบคุมการขับเคลื่อนด้วยรีโมท หลักการทำงานของรถแทรกเตอร์พ่นสเปรย์แบบควบคุมด้วยรีโมท เริ่มจากผู้ทำงานควบคุมรถแทรกเตอร์รีโมทควบคุม ฉีดพ่นเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ต้องการ โดยมีส่วนประกอบหลักๆ คือ โครงสร้างหลักสำหรับรถฉีดพ่นแบบควบคุมระยะไกล ระบบควบคุม ระบบส่งกำลัง ปั๊มชัก 3 สูบ ถังเก็บสารเคมี แขนพ่น ชุด control และจะใช้คนปฏิบัติอย่างน้อย 1 คน จากการทดสอบสมรรถนะการทำงานของรถพ่นสารกำจัดศัตรูพืชแบบบังคับวิทยุ พบว่า ตัวโครงสร้างสามารถรับน้ำหนังของตัวเครื่องยนต์ และ ถังพ่นยาได้และสามารถเดินหน้า,ถอยหลัง,เบรก,ครัช,ระบบบังคับเลี้ยวทำงานได้ปกติ
การให้น้ำของต้นปาล์มน้ำมันในปัจจุบัน นั้นได้มีการให้น้าโดยไม่ได้คานึงถึงปริมาณน้าที่ต้นปาล์มน้ำมันจะได้รับ จึงทำให้การเจริญเติบโตของต้นปาล์มน้ำมันนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จึงได้มีการศึกษาข้อมูลที่จาเป็น เพื่อที่จะน้ำมาใช้ในการสร้างระบบตรวจวัดความชื้นและให้น้าอัตโนมัติ ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล พบว่าในการให้น้ำของสมาร์ทฟาร์ม ส่วนใหญ่นั้นได้ใช้เวลาเป็นเกณฑ์การให้น้ำ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้มีความคิดเห็นว่าควรใช้ระบบตรวจวัดความชื้นเป็นเกณฑ์แทนที่การใช้เวลาเป็นเกณฑ์ โดยระบบตรวจวัดความชื้นนั้นได้ใช้ในแบบเซ็นเซอร์วัดความชื้น เมื่อทราบค่าความชื้นแล้วเซ็นเซอร์จะส่งค่าความชื้นเข้าไปที่แผงวงจรควบคุม เพื่อสั่งให้แผงวงจรควบคุมนั้นทางาน โดยแผงวงจรควบคุมจะส่งกระแสไฟให้เข้าไปที่ปั๊มน้ำ เพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานและปั๊มน้ำก็จะส่งน้ำไปที่หัวสปริงเกอร์เพื่อจ่ายน้ำไปที่ต้นปาล์มในฟาร์ม เมื่อทราบข้อมูลที่จำเป็น ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สร้างระบบตรวจวัดความชื้นและให้น้ำอัตโนมัติสำหรับสมาร์ทฟาร์ม และได้ทำการทดลองระบบตรวจวัดความชื้นและให้น้ำอัตโนมัติสำหรับสมาร์ทฟาร์ม โดยการทดสอบนั้นได้แบ่งเป็น 3 ครั้ง และยังมีการแบ่งย่อยอีก ซึ่งในการทดสอบแต่ล่ะครั้งจะเก็บข้อมูลของเครื่องและดินใน ขณะที่ก่อนที่เครื่องจะทำงาน และหลังการทำงานของเครื่องเมื่อเครื่องหยุดลง เพื่อน้ำไปใช้ในการคำนวณ ค่าความชื้นของดินที่ใช้ในการปลูกต้นปาล์ม คือ 65 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้ ตั้งค่าความชื้นที่จะทำให้เครื่องทางานเท่ากับ 65 เปอร์เซ็นต์ และเครื่องจะหยุดทางานเมื่อค่าความชื้นสูงขึ้นถึง 80 เปอร์เซ็นต์

ข้อมูลอ้างอิง
1) สรายุทธ นาคคงคำ, พัฒนโชค สายอ้าย. “รถพ่นยาจำกัดแมลงควบคุมระยะไกล.”โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย สวทช. และพนักงาน บริษัท อดามัส อโกรโนมิ จำกัด.
2) Brown, A.W.A. 1978. Ecology of Pesticides. John Willey & Sons, Inc., New York. pp 28-54.
3) Burn, A.J., T.H. Coaker, P.C. Topson 1987. Integrated Pest Management. Academic Press, Toronto. 474 p.
4) Heinrichs, E.A., R.C. Saxena and S. Chelliah. 1979. Development and Implementation of Insect Pest Management Systems for Rice in Tropical Asia. F FTC extension ball. No.127. Taiwan. 38 p.
5) Ikeda, Y. 1976. The Control of Rats in Urban Areas in Asian Rats and Their Control. FFTC., Taiwan. pp 76-82.
6) Ilacob V. 1981. Agricultural Compendium for Rural Development in The Tropics and Subtropics. Elsevier Scientific Publishing Co., New York : 536-546.
7) Larkin, P. 1994. Genes at work: biotechnology. CSIRO Australia. 93p.
8) Morris, B. 1995. Biotechnology. Cambridge University Press. London. 92p.
9) Norbert Weis และนิพนธ์ รัตนวรพันธ์. 1978. The Rat Fighter. โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ. 72 หน้า.

บทความโดย
1) ผศ.ดร. เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์
2) ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

Comments are closed.