เครื่องฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ (Boom Sprayer)
September 2, 2020
โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)
September 2, 2020

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร

โดรน (Drone) หรืออากาศยานไร้คนขับ เป็นหุ่นยนต์ชนิดหนึ่งที่สามารถบินได้ ได้มีผู้นำโดรนไปใช้ในกิจกรรมหลายอย่าง เช่น ในวงการข่าว ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ ที่ต้องการถ่ายภาพในมุมสูง ใช้ในกิจกรรมสำรวจป่าและทรัพยากรป่าไม้ สำรวจต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นความยากลำบากในการที่จะเดินเข้าไปในป่าลึก โดรนจะช่วยในการสำรวจและบันทึกภาพได้เป็นอย่างดี

โดรน (Drone) เพื่อเกษตรอินทรีย์ ปัญหาสารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร และในสิ่งแวดล้อม นอกจากจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่ปลอดภัยในการบริโภคแล้ว ยังรวมไปถึงความไม่ปลอดภัยในตัวเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีอีกด้วย โดยเฉพาะการผสมสารเคมีอย่างไม่ถูกต้อง การพ่นสารเคมีโดยไม่ป้องกันความปลอดภัยในการพ่นสาร ทำให้เกษตรกรได้รับสารเข้าไปทั้งทางระบบหายใจและทางผิวหนัง เป็นเหตุให้สารซึมซับเข้าสู่กระแสเลือด เมื่อนานวันเข้าสารจะสะสมในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้เกิดโรคร้าย เช่น มะเร็ง เป็นต้น

กระแสการใช้สารชีวภัณฑ์หรือสารอินทรีย์เพื่อการเกษตรกำลังตื่นตัว เนื่องจากเป็นความต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งตามภารกิจของกรมวิชาการเกษตรในด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในด้านการพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร โดยมีสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร เช่น เครื่องเกี่ยวนวดข้าว เครื่องหยอดปุ๋ย เครื่องดำนา เป็นต้น เครื่องจักรกลเกษตรที่สถาบันฯ วิจัยและพัฒนาขึ้นมา นอกจากราคาถูกแล้วยังช่วยประหยัดแรงงาน ทำงานได้รวดเร็ว และลดความเหนื่อยยากให้แก่เกษตรกรด้วย

กลุ่มเกษตรกร ตำบลไทรทอง  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีความสนใจเทคโนโลยีโดรนสำหรับหว่านปุ๋ย และรถตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษ PM2.5  โดยทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ ตัวแทน คุณสิริวัฒน์ แดงบุปผา ตัวแทนบริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และคุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์  ตัวแทนบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้แนะนำเทคโนโลยีโดรนสำหรับหว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช การรดน้ำ การให้ฮอร์โมน และการถ่ายภาพวิเคราะห์และตรวจโรคพืชและรถตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษ PM2.5 แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลไทรทอง  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

จากการสาธิตและชี้แจงข้อมูลรวมถึงประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีโดรนสำหรับหว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช การรดน้ำ การให้ฮอร์โมน และการถ่ายภาพวิเคราะห์และตรวจโรคพืชและรถตัดอ้อยสดเพื่อลดมลพิษ PM2.5 ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ตำบลไทรทอง  อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจและได้มีการติดต่อกับตัวแทนบริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ จำกัด และบริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนำไปสู่การให้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยังยืนต่อไป

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.technologychaoban.com/agricultural-technology

บทความโดย

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร (178.0 KiB, 28 downloads)

Comments are closed.