เทคโนโลยีโดรนหว่านปุ๋ยสำหรับเกษตรกร
2 กันยายน 2020
เครื่องสางใบอ้อย
2 กันยายน 2020

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease)

 

โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส ในวงศ์ Geminiridae สกุล Begomovirus ปัจจุบันมีรายงานทั้งหมด 10 ชนิด โดยพบในทวีปแอฟริกา 8 ชนิด และในทวีปเอเชีย 2 ชนิด ได้แก่ Indian cassava mosaic virus (ICMV) พบในประเทศอินเดีย และ Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) พบในประเทศศรีลังกา อินเดีย เวียดนาม และกัมพูชา

 

 

 

ลักษณะอาการของโรค

ใบด่างและใบหงิก เสียรูปทรง อาการด่างมีหลายแบบ เช่น ด่างเขียวซีดสลับเขียวเข้ม ด่างเหลือสลับเขียว ใบหงิก หรือ หงิกเหลือง ใบย่อยบิดเบี้ยวหงิกงอ โค้งเสียรูปทรง ใบอ่อนและใบที่เจริญใหม่มีขนาดเล็กลง ยอดหงิก ต้นแคระแกร็น

การแพร่ระบาด

สามารถแพร่ระบาดโดยท่อนพันธุ์ โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบ (tobacco whitefly) เป็นพาหะนำโรค ซึ่งแมลงหวี่ขาวยาสูบมีพืชอาศัยหลายชนิด เช่น กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง พืชตระกูลพริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลแตง ทำให้มีการแพร่ระบาดไปได้อย่างกว้างขวาง

 

 

วิธีการป้องกันกำจัด

1. ห้ามนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจากต่างประเทศ ยกเว้นมันเส้นและหัวมันสด ตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550

2. สอดส่องการลักลอบนำเข้าท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์มันสำปะหลัง จากต่างประเทศ หากพบให้แจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรังหวัด กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกรมวิชาการเกษตร

3. ใช้พันธุ์ที่ปลอดโรคโดยไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรค หรือแหล่งที่พบอาการของโรค หรือท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

4. สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

5. กำจัดแมลงพาหะ ได้แก่ แมลงหวี่ขาวยาสูบ

6. เฝ้าระวังการระบาด ของไวรัส ใบด่างในพืชอาศัยอื่นๆ ที่มีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นพาหะ โดยหลีกเลี่ยงการปลูกพืชอาศัยของแมลงหวี่ขาวยาสูบ เช่น โหระพา กะเพรา ผักชีฝรั่ง พริก มะเขือ มันฝรั่ง และพืชตระกูลถั่ว และพืชอาศัยของเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง เช่น สบู่ดำ ละหุ่ง บริเวณแปลงปลูกมันสำปะหลัง

 

 

 

ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่พื้นที่หมู่บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาต้องประสบปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นจำนวนมากร่วมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้ คุณปนิดา เอมประเสริฐสุขตัวแทนบริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด และคุณจตุพงศ์ โตวรรธกวณิชย์ ตัวแทนบริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด แนะนำเทคโนโลยีและอบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรน สำหรับหว่านปุ๋ย และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช การรดน้ำ การให้ฮอร์โมน และการถ่ายภาพเพื่อนำไปวิเคราะห์หาโรคในพืชต่อไป

จากการสาธิตและชี้แจงข้อมูลรวมถึงประสิทธิภาพของการนำเทคโนโลยีโดรนไปใช้ในพื้นที่หมู่บ้านสมบัติเจริญ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการทดลองการใช้ในแปลงปลูกพืชมันสำปะหลัง พบว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจและได้มีการติดต่อกับตัวแทนบริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด และบริษัท เอส.เอ.ที.ไอ. แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งนำไปสู่การให้บริการเพื่อแก้ไขปัญหาในด้านการเกษตรที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบัน และการทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

 

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.kubotasolutions.com/knowledge/cassava/detail/475

 

บทความโดย

ว่าที่ ร.ต. จุลพงศ์ พฤกษะศรี

โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava Mosaic Disease) (208.9 KiB, 50 downloads)

Comments are closed.