คุณพงศกร อมรพิมล บริษัท ปฏิพงษ์ อินดัสทรี จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณณรุจ ฤทธิ์เต็ม บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท เค เค เกษตรกลการ บ้านโป่ง จำกัด

คุณไทยทนุ เหมือนแก้วจินดา เป็นผู้อำนวยการ บริษัท เค เค เกษตรกลการ บ้านโป่ง จำกัด

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

คาดหวังเกษตรกรและผู้ประกอบการได้ติดต่อกันผ่านแพลตฟอร์ม ผ่านแอปพลิเคชัน iaid

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ประทับใจบุคลากรและทีมงาน ทีมีความต้องการผลักดันในเกษตรกรของไทย สามารถการเข้าถึงสินค้า เทคโนโลยีทันสมัยในราคาที่ยุติธรรม

เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท เค เค เกษตรกลการ บ้านโป่ง ในโครงการมุ่งเน้นเกี่ยวกับ เครื่องปลูกอ้อย รถคีบอ้อย และเครื่องสางใบอ้อย ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ และมีเครื่องมืออื่น ๆ เช่นเครื่องเตรียมดิน หรือ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด

 

Comments are closed.