คุณไทยทนุ เหมือนแก้วจินดา บริษัท เค เค เกษตรกลการ บ้านโป่ง จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณโอฬาร ธีระสถิตย์ชัย บริษัท ฮีโนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
24 กรกฎาคม 2020

บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

คุณณรุจ ฤทธิ์เต็ม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

ต้องการให้เกษตรกรเข้าถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จึงหวังให้มีโครงการที่ช่วยนำเสนอสินค้าที่ดีให้กับเกษตรกรได้เข้าถึงความรู้และคำแนะนำในการใช้เครื่องจักรที่ถูกต้อง

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

ได้เห็นการร่วมมือของหน่วยงาน และผู้ประกอบการ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆในการพัฒนาสินค้าเกษตรเครื่องมือการเกษตร เพื่อการแข่งขันที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับบริษัท

สินค้าของบริษัท ศรีพยุหะแทรกเตอร์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถแทรกเตอร์ยันม่าร์ บริการดูแลและรถดำนา ในส่วนของแทรกเตอร์มีอุปกรณ์ต่อพ่วง พานไถ โรตารี่ ดันดินหน้า สินค้าที่จะเพิ่มอนาคตที่จะร่วมกับโครงการคือ LASER LAND LEVELER ตัวปรับพื้นที่ในการทำนา ทำการเกษตร ให้มีพื้นที่เรียบเพิ่มคุณภาพในการเพาะปลูกให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น

ส่วนของการปลูกข้าว มีบริการรถดำนา มีบริการต้นกล้า และบริการคัดเมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี มีการคัดที่ได้มาตรฐานตามกรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ส่วนของการดูแลแปลง มีบริการเคมีภัณฑ์ ซึ่งรวบรวมปัญหาของเกษตรกร และนำมาแก้ไขปัญหา

 

Comments are closed.