คุณภควัท ทศภานนท์ บริษัท เก้าไร่ บิซิเนส โซลูชันส์ จำกัด
23 กรกฎาคม 2020
คุณสมพล ประเสริฐวัฒนศิลป์ บริษัท เอเชีย จำกัด
23 กรกฎาคม 2020

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด

คุณทวีพงศ์ สุธรรมพันธุ์ (Managing Director) บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเกษตรครบวงจร ดูแลพืชตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว

ความคาดหวังจากการเข้าร่วม

ได้กลุ่มเครือข่ายด้านผู้ให้บริการการเกษตร  สามารถนำมาต่อยอดกับทางบริษัท  และต่อยอดการให้บริการแก่เกษตรได้อย่างทั่วถึง

ความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการ

เป็นโอกาสที่ดีที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้โอกาสผู้ให้บริการด้านการเกษตรได้เข้าร่วม  และมีแพตฟอร์มซึ่งเป็นสื่อกลางการให้บริการร่วมกันได้  ซึ่งต้องขอบคุณ มทร.ธัญบุรี ที่เป็นสื่อกลางประสานภาครัฐคือกระทรวงอุตสาหกรรม กับผู้ให้บริการภาคการเกษตรได้มาทำงานร่วมกัน

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พาวเวอร์ อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการเกษตรครบวงจร ดูแลพืชเศรษฐกิจของประเทศได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง โดยดูแลตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้บริษัทยังเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายโดรนเพื่อการเกษตรของบริษัทไทยคม จำกัด มหาชน ด้วย

 

Comments are closed.