กสอ. – มทร.ธัญบุรี จับมือทำแพลตฟอร์ม iAID ให้บริการทางการเกษตร
16 กรกฎาคม 2020
กสอ. – มทร.ธัญบุรี เปิดกิจกรรมเครือข่าย “ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร”
16 กรกฎาคม 2020

กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยการเชื่อมโยงตั้งแต่เกษตรกรต้นน้ำไปจนถึงผู้ผลิตกลางน้ำ และส่งต่อให้ผู้ทำการตลาดเกษตรปลายน้ำ จึงมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรระดับชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาภาคการเกษตรของรัฐบาล สร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดผลในการปฏิบัติอย่างแท้จริง เพื่อ จัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและผู้รับบริการ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทั้งโอกาสและเพิ่มช่องทางการใช้บริการเครื่องจักรกล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มนี้ยังเป็นแหล่งเผยแพร่การเรียนรู้ ข้อมูลสมรรถนะ ข้อมูลการใช้งานเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี การทดสอบสาธิต ในด้านเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลทางการเกษตรอีกด้วย

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรฯ กล่าวว่า จากกิจกรรมที่ มทร.ธัญบุรี ได้เริ่มต้นดำเนินการ มีผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตร และผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แล้วจำนวน 18 บริษัท ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำข้อมูลการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เข้าไปในแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการทำการตลาดและประชาสัมพันธ์บริษัทไปพร้อมกัน และผู้รับบริการสามารถค้นหา/เข้าถึงผู้ให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบผู้ให้บริการได้ตรงกับความต้องการด้วย นอกจากนี้ขณะที่ทีมงานได้ลงพื้นที่ สำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่องการพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร การเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์บริษัท และการเพิ่มช่องทางการทำการตลาด เป็น 3 อันดับแรก ซึ่งทั้ง 3 ด้านดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนในธุรกิจกับผู้ประกอบการด้านเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่อไป

ส่วนรูปแบบการดำเนินกิจกรรมต่อจากนี้ จะจัดประชาสัมพันธ์ Application ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ให้มีการจับคู่ธุรกิจการค้า จัดทำแผนกลยุทธ์ พร้อมวางระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ รวมถึงการออกแบบช่องทางการบริการในรูปแบบเว็บไซต์ เพื่อการค้นหาและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และจัดทำข้อมูลเชิงวิชาการด้านเทคนิคและการให้คำปรึกษาจากที่ปรึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจสู่ห่วงโซ่อุปทาน ไม่น้อยกว่า 10 คู่ ซึ่งนอกจากจะเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายและโอกาสในการเชื่อมโยงทางธุรกิจ ยังถือเป็นให้บริการองค์ความรู้ข้อเสนอแนะและการดำเนินกิจกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ที่เป็นประโยชน์และเกิดผลในทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ ที่จัดว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์การให้บริการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างครบวงจร โดยผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ www.iaid.in.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 06 1240 2266

ที่มา : moeradiothai

Comments are closed.